شروع ثبت نام دولتی دستیارامور حقوقی ویژه برادران وخواهران-برای اولین بار

·      گواهینامه معتبر فنی وحرفه ای ((40 ساعت ))

·      آشنایی با مسایل دادرسی

·      آشنایی با نکات مربوط با قرارداد

·      آشنایی با برخی از عقود

·      آشنایی با مسایل مثل چک-جعل –تصرف عدوانی