وقتی شنیدم تو در میان جمعیتی ...
از آن پس به هر که رسیدم ؛ سلام دادم