مهارت آموزان موظف هستند برنامه کاری خود را بر اساس برنامه های آموزش مرکز تنظیم نمایند.غیبت غیر موجه بیش از 15 درصد مدت دوره باعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه و عدم پذیرش در دوره های آتی خواهد شد.

مهارت آموزان مرکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترک دوره اقدام نمایند .حداقل به مدت یک سال از ثبت نام در دوره های آتی در کل کشور محروم خواهند شد