شهید گمنام

گمنامانی که نه تنها بی نشان نیستند؛
که هریک ستاره ای هستند برای نشان دادن مسیر به ما در ظلمت فتاده ها
.