در صورت هر گونه انتقاد و پیشنهادات در مورد کلاسها برگزارشده یا در حال برگزاری با لینک ذیل با مدیرمحترم مرکز مستقیم درارتباط باشید.